Кафедра українознавства

Мова:

Особливості сучасної наукової комунікації

Важливість дисципліни «Особливості сучасної наукової комунікації» полягає у тому, що сьогодні національна мова виходить на перший план не тільки на державному, але й на науковому та побутовому рівнях. Важливість обізнаності з основними засадами українського правопису, вміння вільно орієнтуватися у текстах різної стильової та часової приналежності, оперувати різними лексичними шарами на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства не викликає сумнівів. Незалежно від освітньої кваліфікації та професійної приналежності, сучасний фахівець має у своїй діяльності спиратися вільне володіння національною мовою, що не можливе без знання історії її розвитку та особливості втілення у літературі різних хронологічних періодів. Особливо це стосується аспірантів – майбутньої інтелектуальної еліти України.

Курс «Особливості сучасної наукової комунікації» спрямований на утвердження державного статусу української мови та розширення сфер її функціонування, підвищення загального рівня культури мови і фахового мовлення аспірантів і є необхідним у структурі обов’язкових дисциплін. Кожна професійна сфера поєднує в собі свідоме розуміння і правильне користування відповідною термінологією, вміння правильно оформляти відповідну документацію, високий рівень культури мови (володіння мовними нормами), мовленнєвий етикет.

Побудова курсу «Особливості сучасної наукової комунікації» для аспірантів негуманітарних спеціальностей передбачає лекційні та практичні заняття з української орфографії, орфоепії, пунктуації, фонетики, лексикології, фразеології, морфології, синтаксису, стилістики, культури мовлення, фахової термінології.

Знайти методичне забезпечення з курсу можна за посиланням: http://catalogue.nure.ua/knmz/?subdivision=7&level=0&query=undefined.

УВАГА! Для того, щоб завантажити файл необхідна реєстрація на сайті Науково-методичної бібліотеки ХНУРЕ.