Кафедра українознавства

Мова:

Вербальний імідж фахівця ІТ-технологій

Проблема формування мовно-комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців ІТ-технологій нині набуває особливого значення, оскільки від цього залежить рівень вербального іміджу як важливого компонента загального образу ділової людини. Цей імідж формується тільки через усне та письмове мовлення. Сучасні умови складаються таким чином, що конкурентоспроможність фахівця ІТ-технологій на ринку праці значною мірою залежить від грамотного мовлення (усного й письмового), вміння фахівця ефективно спілкуватися з різною категорією осіб (керівником, колегами, підлеглими, діловими партнерами, клієнтами), від знань прийомів мовленнєвого впливу й переконання.

Метою дисципліни є поглиблення базових знань з мови та формування вмінь для створення належного вербального іміджу випускника ХНУРЕ.

Після вивчення дисципліни студенти – майбутні фахівці ІТ-технологій – будуть уміти:

  • оперувати термінологією майбутнього фаху;
  • оформляти службові документи, необхідні для їхньої професійної діяльності (заяви, договори, угоди, контракти, службові листи тощо);
  • виступати з доповідями на професійні теми;
  • здійснювати ефективне міжособистісне спілкування в різних ситуаціях (співбесіда з метою працевлаштування, ділова розмова з керівником, обговорення питань з колегами, клієнтами, офіційна телефонна розмова на професійну тему);
  • організовувати й проводити презентації, ділові зустрічі, укладати угоди з діловими партнерами;
  • брати участь у дискусіях, обговоренні суперечливих питань;
  • працювати з фаховими словниками та довідниковою літературою для подальшого самостійного підвищення власного вербального іміджу.

Знайти методичне забезпечення з курсу можна за посиланням: http://catalogue.nure.ua/knmz/?subdivision=7&level=0&query=undefined.

УВАГА! Для того, щоб завантажити файл необхідна реєстрація на сайті Науково-методичної бібліотеки ХНУРЕ.