Кафедра українознавства

Мова:

Історія української культури в контексті світової

Обсяг дисципліни 3 кредити ЕСТS, лекцій 18 годин, семінарських занять 12 годин, форма контролю  залік

У межах дисципліни звертається увага на первісну культуру, культуру стародавніх цивілізацій і античної доби, середньовіччя, доби Відродження, Нового часу, Просвітництва, сучасну світову культуру та їх вплив на українську культуру різних історичних періодів.

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної освітньої програми полягає в тому, щоб ознайомити студентів з особливостями світової культури і впливу її на українську культуру

Перелік компетентностей, яких набуває студент після опанування цієї освітньої програми полягає в набутті знань з історії української і світової культури.

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії позначається на розширенні кругозору та світогляду майбутнього фахівця, поглибленні його сенсожиттєвих орієнтирів, що безпосередньо вплине на будь-який вузький профіль професійної діяльності.

Дисципліна має безпосередній зв’язок з іншими гуманітарними дисциплінами, а також з технічними і вузько професійними дисциплінами, які викладаються у закладах вищої освіти.

Мова викладання: українська

Викладач: доцент Коваленко Е.А.